Słowniczek:

Wydawca:  EP INVEST Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie (31-416) ul.Dobrego Pasterza 122a – właściciel sklepów Entliczek
Karta podarunkowa sklepów ENTLICZEK lub w skrócie Karta podarunkowa - elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jej realizacji w sklepach ENTLICZEK 
Nabywca - osoba, która w sklepach otrzymuje od Wydawcy Kartę upominkową ENTLICZEK  w zamian za przekazanie środków pieniężnych; 
Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty podarunkowej ENTLICZEK
Towary - produkty oferowane do sprzedaży w sklepach ENTLICZEK

I. Warunki ogólne
1.  Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty podarunkowej sklepów ENTLICZEK  w celu jej realizacji  przez Nabywcę lub Użytkownika w trakcie zakupów w swoich sklepach.
2. Przekazanie Nabywcy Karty podarunkowej ENTLICZEK może być dokonane w sklepach ENTLICZEK lub innych autoryzowanych dystrybutorów.
3. Wydawca karty zobowiązuje się do przekazania Nabywcy karty podarunkowej o wartości nominalnej równej wartości środków pieniężnych wpłaconych w trakcie jej autoryzacji.
4. Karta podarunkowa ENTLICZEK może być użyta wyłącznie w sklepach Wydawcy.
5. Karta podarunkowa ENTLICZEK nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe sklepów ENTLICZEK , które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy
7. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty podarunkowej sklepów ENTLICZEK.
8. Karta podarunkowa sklepów ENTLICZEK jest kartą ważną przez okres 6 miesięcy od dnia jej zakupu oraz 6 miesięcy od daty kolejnego jej doładowania. 

II. Zasady korzystania z Karty podarunkowej sklepów ENTLICZEK 
1. Wydawca przyjmuje do realizacji w sklepach ENTLICZEK wyłącznie Karty podarunkowe nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.
2. Przy realizacji Karty podarunkowej sklepów ENTLICZEK, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty podarunkowej. Reszta środków pieniężnych pozostaje na Karcie podarunkowej.
3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty podarunkowej ENTLICZEK. 
4. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą podarunkowa sklepów ENTLICZEK wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty podarunkowej, z możliwością jej ponownego doładowania. Doładowanie Karty prezentowej przedłuża okres ważności karty o kolejne 6 miesięcy.  
5. Obsługa sklepów ENTLICZEK ma prawo odmówić realizacji Karty podarunkowej w przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty podarunkowej ENTLICZEK (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Polskie ePłatności, uszkodzenia Karty podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie oraz w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę). 

III. Rodzaje, aktywacja i doładowywanie Kart upominkowych sklepów ENTLICZEK
1. Karty upominkowe sklepów ENTLICZEK są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela. 
2. Aktywacja Karty podarunkowej następuje w sklepach ENTLICZEK lub autoryzowanych dystrybutorów.  Nabywca przy zakupie otrzymuje już aktywną kartę podarunkową.
3. Doładowania Karty podarunkowej można dokonać bezpośrednio w sklepie ENTLICZEK. 
4. Potwierdzeniem dokonania aktywacji lub doładowania Karty podarunkowej w sklepie ENTLICZEK  jest wydruk z terminala systemu akceptanta (Polskie ePłatności) z wyszczególnieniem wartości kwoty wpłaconej w trakcie aktywacji lub doładowania.
5. Karta podarunkowa Entliczek może został doładowana kwotą minimalną 50 PLN i maksymalnie kwotą 2000 PLN

IV. Rozliczenia Kart upominkowych sklepów ENTLICZEK
1. Nabywca w chwili wydania Karty podarunkowej przez Wydawcę otrzymuje od obsługi sklepu Entliczek wydruk z systemu akceptanta potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty podarunkowej ENTLICZKA.
2. Po realizacji Karty podarunkowej Entliczka, Użytkownik otrzymuje paragon fiskalny za zakupiony towar oraz potwierdzenie transakcji kartą z aktualną wartością Karty podarunkowej. 
3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do sprawdzenia aktualnej wartości Karty podarunkowej. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio lub telefonicznie w sklepach ENTLICZEK. 

V. Zwrot Towarów
1. W przypadku zwrotu Towarów dokonywanych przy użyciu kart prezentowych ENTLICZEK  Użytkownik otrzyma doładowanie na Kartę podarunkową na równowartość zwracanych Towarów.
2. Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika oryginału paragonu fiskalnego lub oryginału faktury, potwierdzającego otrzymanie zakupionego Towaru.
3. Karta podarunkowa ENTLICZEK nie podlega zwrotowi.

VI. Postanowienia końcowe
1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Karty podarunkowej sklepów ENTLICZEK oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. 
2. Wydanie Karty podarunkowej ENTLICZEK nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 
3. Karta podarunkowa sklepów ENTLICZEK w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta podarunkowa ENTLICZEK jest elektroniczną formą bonu towarowego. 
4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowych pod adresem www.entliczek.pl oraz w sklepach ENTLICZEK. Wydawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w sklepach Entliczek oraz na stronie internetowej www.entliczek.pl

Kraków 11.04.2016r